Myslivecké sdružení Diana Smolotely

Historie spolku ve Smolotelích sahá až do padesátých let dvacátého století. V osmdesátých letech, tehdy ještě sdružení, obhospodařovalo honitbu o výměru 2687 ha. V současné době Myslivecký spolek Diana Smolotely vykonává právo myslivosti na celkem 1671 ha honebních pozemků. Nejvíce jsou zastoupeny zemědělské pozemky cca 1300 ha. Dále pak lesní pozemky a vodní plochy. Spolek vykonává svou činnost na pozemcích pronajatých od Honebního společenstva vlastníků Diana Smolotely.

Cílem mysliveckého hospodaření MS Diana Smolotely je vytváření optimálních životních podmínek pro zvěř a udržování stavů zvěře na takové úrovni, která zajišťuje minimalizaci škod na lesních a polních kulturách a zároveň vytváří předpoklady pro jejich přirozenou reprodukci.

Hlavní zvěří v našich podmínkách je zvěř srnčí a drobná pro kterou jsou stanoveny minimální a normované stavy. Dále se v naší lokalitě vyskytuje migrující zvěř černá, dančí, vysoká a zvěř myslivosti škodící.

MS Diana Smolotely má momentálně 40 členů a 1 adepta – uchazeče o členství. Průměrný věk členské základny je 56let. Spolek se řídí základními pravidly dle stanov a provozního řádu. Má řádně zvolený 9-ti členný výbor, který je zároveň statutárním orgánem spolku a 3-člennou kontrolní komisi. Výbor tvoří předseda spolku, myslivecký hospodář, jednatel spolku, finanční hospodář a dalších 5 členů. Kontrolní komisi tvoří předseda a 2 členové. Výbor a kontrolní komise jsou řádně zvoleny na 5leté období. V průběhu roku MS pořádá min. 2 členské a jednu výroční schůzi.

Momentální výbor a kontrolní komise spolku zvolená 31.3.2023:

 • Předseda spolku - Petr Keřlík ml.
 • Myslivecký hospodář - Milan Fiala
 • Jednatel spolku – Martin Pilecký
 • Finanční hospodář – Jiří Vršecký ml.
 • Členové výboru – Zbyněk Fiala, Jiří Pilecký, Petr Keřlík, Mojmír Špak, Tomáš Kopánek
 • Předseda kontrolní komise – Jan Průša
 • Členové kontrolní komise – Miroslav Melichar, David Sedláček

Aktivity spolku

Prvotní je samozřejmě péče o zvěř. Znamená to nejen zajištění krmné základny a soli pro zvěř v období strádání, ale péče o zvěř celoročně. Každý z aktivních členů se stará o 1 až několik krmných zařízení. Se souhlasem vlastníků pozemků oséváme myslivecká políčka, instalujeme pachové ohradníky, spolupracujeme s vlastníky pozemků, kteří nám dávají informaci před sekáním lučních a polních kultur tak abychom mohli s předstihem zkontrolovat lokality, rozmístit akustické plašiče a vyhnat mladou zvěř, aby došlo k co nejmenším fatálním škodám na zvěři. V období osevů polních kultur se pravidelně snažíme, převážně v noci, hlídat oseté prostory, tak aby nedocházelo k značným škodám.

Dále je to plnění schváleného plánu odlovu zvěře stanoveného městským úřadem, k němuž nám pomáhají i každoroční 3 hony na škodnou, černou, drobnou zvěř a individuální lov. Další z povinností je spolupráce s policii v případě šetření nehod se zvěří a úklidu uhynulé zvěře.

Spolupráce s obcemi a zemědělským družstvem

Každoročně provádíme 2-3 brigády pro dotčené obce a zemědělské družstvo. Pomáháme s výřezy křovin, prořezávky, čištění cest, výsadba stromků, stavění oplocenek, sběr kamene, jarní úklidy odpadků v krajině.

Kulturní společenské akce

Z dalších našich aktivit pravidelně pořádáme:

 • kondiční střelby se zábavným a naučným programem pro celé rodiny členů, včetně dětí
 • dětské dny plné soutěží s tématikou myslivosti a vztahu k přírodě
 • přednášky ve školách
 • roznášíme letáky s tématikou ochrany přírody a případných nebezpečích nákazy zvěře

Co se týče myslivecké zábavy, pořádá náš spolek pro členy, rodinné příslušníky a kamarády pravidelně koncem lovecké sezony „Poslední leč“ s hudbou a bohatým programem.

Kontakt

Předseda spolku - Petr Keřlík ml. - tel. 606 776 722
Myslivecký hospodář - Milan Fiala - tel. 775 686 346

„České myslivosti, lovu a lesu zdar!“