Historie obce

Od doby bronzové do 10. století

1000–800př. n. l. pozůstatky osídlení z doby bronzové
9. stoletív prostoru současné obce Smolotely se pravděpodobně nacházelo tržiště se smolou

Od 14. do 16. století

1336první písemná zmínka o obci v majestátu Jana Lucemburského
14. stoletíprvní historická zmínka o dolech
1456–1515výstavba tvrze

Období okolo třicetileté války až do 18. století

1605rod Chanovských z Dlouhé Vsi kupuje Smolotely, poblíž tvrze založen pivovar
1618 – 1648někdy v tomto období byl u Smolotelek švédský vojenský tábor
1620založen Opičkův mlýn
1706 – 1732tvrz přestavěna na barokní zámek
1719 – 1722Jan Felix Chanovský – Krasilovský z Dlouhé vsi nechal vystavět kostel na Makové hoře
1722ve Smolotelích založena první škola
1733Zdenko Jiří Chřepnický z Modlešovic, prelát a děkan svatovítský v Praze, kanovník u sv. Štěpána v Litoměřicích, kupuje Smolotely
1774zámek ve Smolotelích vyhořel

19. století

1857založen hřbitov pod Makovou horou
1866vysazeny dvě lípy a postaven křížek pod Makovou horou (dnes stojí jen jedna lípa). Pod křížkem údajně pohřben pruský důstojník.
1872Smolotely vlastní šlechtický rod Erggeletů
1843Rtišovická vrchnost dala majitelům Smolotelského zámku dar 32 zlatých

20. století

1900vysazeny lípy okolo Makové hory
1904proběhla první volba starosty v samostatných Smolotelích
1915Smolotely kupuje v dražbě právník JUDr. Eduard Schwarz, zaniká pivovar
1926probíhá výstavba silnice Smolotely – Brodce, podporovaná Eduardem Schwarzem
1936 – 1938někteří obyvatelé Smolotel se podílejí na budování betonových bunkrů okolo Vltavy
1939Eduard Schwarz předává Smolotely svému synovi, Karlu Schwarzovi, který zámek až do roku 1942 pronajímá židovské rodině Königových tohoto roku je také zastavena důlní činnost
1942rodina Königových je deportována do Osvětimi spolu s Karlem Schwarzem
1945na základě udání souzen a později v Praze na Pankráci popraven starosta Smolotel Josef Bučil
1946elektrifikace obce, zrušen Opičkův mlýn
1947zřízena autobusová linka Smolotely – Příbram
1948zestátnění zámku, Smolotely připadají ČSR
1949zámek slouží k mnoha účelům, např. jako mateřská školka, kino, divadlo a obřadní síň, zámek se stal kulturním střediskem v této obci, vzniká JZD
1957končí provoz lihovaru
1976zrušena škola
1987stavba požární zbrojnice, je položena část kabelizace
1990začíná rekonstrukce kostela na Makové hoře
1991znovu vysvěcena kaple v zámku
1995uskutečnila se rekonstrukce elektrické přípojky a byla uvedena do provozu telefonní stanice
1995-1996na Makové hoře pobývá františkán – kapucín František Angelo Homola
1999v rámci restituce předáno p. Kohnovi – začíná rekonstrukce pivovaru pro účel vybudování penzionu
1998zrušena poslední škola u Smolotelského rybníka, oprava varhan na Makové hoře

Historie převzata z www.smolotely.com

Vytvořili žáci soukromého reálného gymnázia Přírodní škola, o.p.s.