Kostel na Makové hoře - poutní místo

Z vrchu nad Smolotely na pozadí vltavských lesů svítí do kraje „barokní perla“ celého středního povltaví kostel Maková.

Na Makové hoře (545 m.n.m.) nechal kostel postavit v letech 1719 – 1722 Jan Felix Chanovský z Dlouhé vsi a jeho stavitelem byl C.A.Cannevalle. Kostel je zasvěcen sv. Janu Křtiteli a Panně Marii Karmelské.

Vysvětil ho roku 1723 biskup hrabě Jan Rudolf Špork a tehdy přišli na Makovou i karmelitáni, kteří sem přinesli milostnou sošku Panny Marie Škapulířské (dochovala se dodnes a na oltáři můžeme vidět její kopii). Po smrti Jana Felixe Chanovského přišel kostel o potřebný přísun peněz a nemohl tak být dostaven podle původních plánů s obvodními ambity. V této době opouští Makovou i řeholníci jejichž klášter, podle některých zmínek, vyhořel. Od roku 1836 je vedena farní kronika, která dobře mapuje další období, jakožto i likvidaci Bratrstva svatého škapulíře a karmelské Matky Boží v době josefínských reforem. Bratrstvo obnovuje v letech 1853 – 1856 páter Jan Šrámek a zřizuje zde i faru.

Dalším důležitým historickým mezníkem byl rok 1886 kdy farář František Panocha (mj. zakládající člen Sboru dobrovolných hasičů Smolotely) vydává brožuru Popsání poutního chrámu Páně sv. Jana Křtitele a Matky Boží z hory karmel Královny sv. Škapulíře na Hoře Makové v Čechách, ve které sepsal kompletní historii kostela.

V září roku 1909 na Makové nastupuje páter Vincenc Bosáček pocházející ze starobylého příbramského rodu a s ním zde dlouhá léta žije také jeho bratr Josef Bosáček, akademický malíř (zhotovil malbu nad presbytářem) a spolupracovník Mikoláše Alše. K této době se váže i historie „čtyřnohého vodovodu“ – oslík, který nosil ke kostelu vodu, znal cestu i svůj úkol zpaměti. Sám přinesl dvě prázdné nádoby na hřbetě do vesnice, počkal až mu je někdo naplní a poté se vydal i s nákladem zpět.

Významně zasáhla Makovou první světová válka, kdy byly pro válečné účely odebrány kostelu zvony (zbyl tu pouze jediný nejmenší) a jen o kousek unikly stejnému osudu varhany, které byly ušetřeny pro svou historicko-uměleckou hodnotu.

V následujících letech se stav kostela horšil (drobná rekonstrukce byla provedena v 30.letech 20.stol) éra komunismu však stavu kostelu nijak neprospěla, spíš naopak. Po převratu utrpěl kostel další velké rány v podobě krádeží a vandalismu. Až v polovině 90.let minulého století byla udělána generální oprava fasády, instalace zabezpečovacího zařízení, obnova schodišť. Následně pak oprava příjezdové silnice, osazení kostela novými dveřmi, vybudování přípojky elektrické energie. V této době (1996) přišel na Makovou řeholník – františkán František Angelo Homola, který se plně věnoval všem příchozím návštěvníkům a hlavně kostelu, v němž bydlel a jehož okolí zveleboval. Rekonstrukce se dočkaly i historické varhany a také bylo nainstalováno venkovní osvětlení kostela. I díky těmto opravám a úpravám se zvyšoval počet příchozích věřících, poutníků a návštěvníků na Makovou horu. V roce 2000 byly do věží kostela vráceny 2 nové zvony. Dále pak byly opraveny kamenné kříže před kostelem, do průčelí kostela byla vrácena rekonstruovaná socha Panny Marie Immaculaty. Poslední větší opravou bylo znovuposkládání obvodového tarasu.

Bohoslužby na Makové probíhají každou třetí neděli v měsíci od 14:00 slouží se Mše svatá.

Mariánské soboty jsou od měsíce května do listopadu vždy první sobotu v měsíci od 10:00 pobožnost a od 11:00 Mše svatá.

Bohoslužby se konají též na Velikonoce, o Makovské pouti, o Vánocích a na Nový rok. Termíny a časy budou vždy upřesněny na našich stránkách v aktualitách, nebo na stránkách farnosti v plánu akcí.