Povinně zveřejňované informace

zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Obec SMOLOTELY

2. Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

3. Organizační struktura

starostaŠtěpán Šedivý
místostarostaTomáš Melichar
Alena Mikula Žáková
Jana Hauerová
Alois Bučil
Petr Keřlík
Miroslav Mařík
administrativa, účetnictvíEva Fučíková

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Smolotely, Obecní úřad Smolotely, Smolotely 21, 262 63

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Smolotely, Obecní úřad Smolotely, Smolotely 21, 262 63

4.3 Úřední hodiny

Čtvrtek - 18:00 - 20:00

4.4 Telefonní čísla

tel.: 318 694 226

4.6 Adresa internetové stránky

www.smolotely.cz

4.7 Adresa e-podatelny

www.smolotely.cz/obecni-urad/e-podatelna/

4.8 Další elektronické adresy

obec@smolotely.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 11121211/0100

6. IČ

002 43 302

7. DIČ

CZ00243302

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce - k nahlédnutí na OÚ

8.2 Rozpočet

 • Rozpočet pro r. 2011
 • Rozpočet pro r. 2010
 • Rozpočet pro r. 2009
 • Rozpočet pro r. 2008

9. Žádosti o informace

Osobně: OÚ Smolotely, Smolotely 21, 262 63 v úřední hodiny

Písemně: na adrese Obec Smolotely, Obecní úřad Smolotely, Smolotely 21, 262 63

E-mailem: ou-smolotely@volny.cz

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:

 • na úřední desce - usnesení orgánů obce, obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce
 • ve vývěskách rozmístěných po obci - informace
 • na podatelně obecního úřadu - k nahlédnutí předpisy
 • způsobem umožňující dálkový přístup(internet) - údaje dle písm. a) zákona a dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené formy)

Zvěřejňované informace:

 • informace o obci jako o právnické osobě
 • organizační strukturu obecního úřadu
 • možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodnutím obecního úřadu i orgánů obce
 • postup úřadu při vyřizování žádosti
 • přehled nejdůležitějších předpisů
 • sazebník úhrad za poskytování informací
 • výroční zprávu za poskytování informací za předchozí kalendářní rok

dalšími informacemi které obec dle §5 odst. 4 zákona zvěřejňuje, jsou usnesení obecního zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet obce na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s obecním rozpočtem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce a vedoucích pracovníků obecního úřadu v kompetenci vymezených zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem pro činnost komisí a organizačním řádem obecního úřadu.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemně: OÚ Smolotely, Smolotely 21, 262 63

Ústně: OÚ Smolotely, Smolotely 21, 26263

E-mailem: ou-smolotely@volny.cz

Elektronickou podatelnou s ověřeným podpisem:

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.

Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.

Ústní žádosti se evidují pouze v případě, že žadatel požaduje písemnou odpověď (sdělí, zda si odpoveď převezme osobně nebo nahlásí doručovací adresu)

K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady.

Ze žádosti musí být zřejmé:

 • komu je určena
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, identifikační číslo), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu ou-smolotely@volny.cz, není žádostí ve smyslu zákona a obecní úřad tuto žádost odloží.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel Obecní úřad Smolotely.

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:

 • a) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • b) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli,
 • c) poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Závažnými důvody jsou:

 • a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel je vždy o prodloužení lhůty i o jeho důvodech prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

11. Opravné prostředky

Rozhodnutí se doručuje písemně do vlastních rukou žadatele.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v zák.č. 106/1999 Sb § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.

O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.

Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Smolotely

Popisy postupů upravuje a vydává také Portál veřejné správy České Republiky (Stačí v levém menu vybrat příslušnou kategorii a nabídne se Vám velice srozumitelný návod)

13. Předpisy

13.1 Nejdůležitější používané předpisy

Používané zákony např.:

 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Platné obecně závazné vyhlašky a usnesení zastupitelstva obce
 • a jiné

13.2 Vydané právní předpisy

???

14. Úhrady za poskytování informací

14.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výše úhrady za poskytnutí informace se stanový dle sazebníku:

Mzdové náklady: 150 Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace

Materiálové náklady: 3 Kč za každý list pořízené fotokopie formátu A4

Doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku

Překročí-li kalkulovaná výše úrady částku 500 Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na podatelně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce Smolotely před podáním informace.

14.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Neuvedeno
(Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.)

15. Licenční smlouvy

15.1 Vzory licenčních smluv

Neuvedeno
(Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.)

15.2 Výhradní licence

Neuvedeno
(Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.)

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • rok 2010
 • rok 2009
 • rok 2008
 • rok 2007